Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Resource icon

Elementor Pro | Brings New Designs Experiences to Your WordPress v3.5.1 Pro + v3.4.7 Free

No permission to download
Download Elementor Pro v3.5.1 - WordPress Page Builder Free Nulled
v3.5.1 - 2021-11-10
* Fix: Inline HTML elements appear as plain text in Animated Headline widget ([#16816](https://github.com/elementor/elementor/issues/16816))
* Fix: Dropdown items inherited values from Main Menu space between control in Nav Menu widget ([#16815]((https://github.com/elementor/elementor/issues/16815))
* Fix: Order Summary titles style controls not applying on various devices in Cart widget
* Fix: Panel "Need Help" link is not correct in WooCommerce section in Site Settings
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock