Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

kích hoạt office

  1. M

    Hướng dẫn kích hoạt Office 2010, 2013, 2016, 2019 bằng lệnh miễn phí

    Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách active Office 6 tháng bằng lệnh Dos trong Windows thay vì sử dụng phần mềm [email protected] nguy hiểm dễ virus. Rất dễ, các bạn mở CMD ( Command Prompt ) với admin, copy code sau phù hợp với phiên bản Office của bạn, chờ thực thi lệnh xong là đã thành công: Lưu ý...
  2. minhnguyenzing

    Kích hoạt Windows / Office miễn phí - Key update liên tục

    Win 10 RTM Professional Volume *** Hidden text: You do not have sufficient rights to view the hidden text. Visit the forum thread! *** Win 10 RTM Education Volume *** Hidden text: You do not have sufficient rights to view the hidden text. Visit the forum thread! ***...
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock